De Stichting is 15 juni 2011 opgericht en heeft in de oprichtingsakte onder artikel 2 als statutaire opdracht ‘De stichting heeft ten doel het bevorderen van de toegankelijkheid van informatie in de ruimste zin voor mensen met een leeshandicap, het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn’.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • de heer Theo van Rijzewijk, voorzitter, voormalig directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Passend onderwijs Brabantse Wal VO, Bergen op Zoom e.o.
  • de heer Koos van den Bogaard, secretaris; voormalig directeur Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer
  • de heer Ben de Boer, penningmeester; onderwijskundige, projectmanager dyslexie-ICT Samenwerkingsverband Passend onderwijs Leiden
  • mevrouw Marijke van Grafhorst, bestuurslid; voorzitter NKD, secretaris Drempelvrij.nl
  • mevrouw Gentiana van Straten, bestuurslid; Poortwachter ED/ onderwijsadviseur dyslexie, coördinator OZA SWV Roosendaal-Moerdijk, lid Dyslexie Centraal

Bestuursleden van Stichting Toegankelijke Informatie ontvangen geen enkele beloning voor hun bestuurstaken. Ook de bedrijven waaraan bestuursleden middellijk dan wel onmiddellijk zijn verbonden ontvangen geen beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.

Stichting Toegankelijke Informatie is een non-profit instelling. Het produceren en beschikbaar stellen van schoolboeken in aangepaste leesvorm gebeurt op non-commerciële basis. STI zal aan scholen geen vergoeding voor het vervaardigen en aanleveren van de bestanden vragen die uitgaat boven de redelijk gecalculeerde kostprijs. Het surplus van het bedrag dat voor een aangepast boek beschikbaar komt als er meer scholen meedoen wordt aangewend om de productie van boeken die minder vaak worden gevraagd, kostendekkend te maken. Ook de opbrengsten uit losse bestellingen die na de inschrijfperiode worden gedaan worden aangewend voor de productie van minder vaak gevraagde titels. 

Stichting Toegankelijke Informatie wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status fiscaal nummer 8506 88 127).

Bestuursactiviteiten

Stichting Toegankelijke Informatie (STI) heeft een behoeftepeiling gedaan onder de gebruikers van dyslexiesoftware. Deze ‘Behoeftepeiling aangepaste leermiddelen voor dyslexiesoftware’ bracht in kaart wat scholen, ouders en leerlingen doen om aan digitale schoolboeken te komen die geschikt zijn voor gebruik met dyslexiesoftware, wat de knelpunten zijn en welke behoeften er leven. De uitkomsten hiervan zijn besproken met de Groep Educatieve Uitgevers (GEU), Dedicon en het Ministerie van OCW.

In 2014 heeft STI de juridische positie m.b.t. scannen, bewerken en onderling uitwisselen van schoolboeken door Prof. Dr. B. Hugenholtz laten beoordelen tegen de achtergrond van artikel 15i van de Auteurswet (de zgn. gehandicaptenexceptie). Het advies maakt duidelijk dat STI de wettelijke ruimte heeft om onder voorwaarden collectief productie en distributie van digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware te regelen. Met de GEU is vervolgens overeenstemming bereikt over concretisering van die voorwaarden. Vanwege de eisen m.b.t. auteursrechtelijke bescherming is overeengekomen om vooralsnog alleen bestanden voor Sprint en Kurzweil te produceren en distribueren. Tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie 2014 werd als startpunt een lezing verzorgd over de plannen van STI. Inmiddels zijn de bewerkte bestanden van de STI geschikt voor de meeste voorleesprogramma’s.

In mei 2015 heeft overleg plaatsgehad met een zestal schoolorganisaties die actief werken aan structurele productie en distributie van digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware. Ook is er overleg geweest met Stichting Drempelvrij over toepassing van de toegankelijkheidsrichtlijnen voor digitaal leermateriaal. Juni 2015 heeft STI een pilot project schoolboeken gestart. Aan alle scholen die met Kurzweil dyslexiesoftware werken is een uitnodiging voor deelname aan collectieve productie gestuurd. STI heeft Lexima aangesteld als uitvoeringsorganisatie. De schoolboeken die bij de aanvang van het schooljaar 2015/16 aan scholen geleverd werden/worden, waren voorzien van de met de GEU overeengekomen auteursrechtelijke bescherming. De pilot werd als geslaagd beschouwd, de resultaten zijn met de GEU besproken.

In 2015/16 is de collectie beschikbare schoolboeken voor dyslexiesoftware geleidelijk uitgebreid naar bijna 400 digitale bestanden, in 2017 naar 500. Er is werk gemaakt van het voltooien van de website en inrichten van een webshop om het bestelproces voor scholen te vergemakkelijken. STI is jaarlijks met een stand present op de Nationale Dyslexie Conferenties (NDC). Sinds mei 2016 is het schoolboekenproject van STI volledig operationeel met een webshop en een mailingcampagne naar scholen. De levering van schoolboeken in het kader van bovenschoolse implementatietrajecten van Lexima en de bijbehorende inkomsten zijn volledig overgedragen aan STI. 

STI heeft in 2016 en 2017 overleg gevoerd met educatieve uitgevers over de kwaliteitseisen van digitaal leermateriaal, de levering van bronbestanden en samenwerking om toegankelijkheid bij de bron te bevorderen. Ook met diverse onderwijsorganisaties is overleg geweest over een meer gecoördineerde samenwerking.

In 2016 is succesvol aan fondsenwerving gedaan. Met deze extra inkomsten zijn in 2017 nieuwe ambities gerealiseerd om in de lacunes in de beschikbaarheid van hoogwaardige aangepaste digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware te voorzien met uitbreiding van de collectie en een gratis kennismakingsactie voor scholen. 

In 2021 heeft STI actief ingezet op het werven van vrijwilligers die deel willen uitmaken van het scanteam. De vrijwilligers worden opgeleid om schoolboeken tot de hoogste kwaliteit te kunnen bewerken tot toegankelijke digitale bestanden.

In 2022 heeft het bestuur een start gemaakt met het proces naar erkende entiteit bij het ministerie van OCW. Deze entiteit vraagt een hoogwaardig kwaliteitslabel. De entiteit levert een status op die toegang geeft tot bronbestanden bij de uitgevers en deelname aan diverse overlegtafels.

STI heeft in 2023 een mission statement opgesteld waarin een herwaardering van de missie en visie is opgenomen en waarin de inhoudelijke agenda voor de komende vijf jaren is opgesteld.

Jaarverslagen