In dit jaarverslag willen wij u, naast het bieden van algemene informatie over onze stichting, meenemen in de meest actuele ontwikkelingen van 2023. Tevens geven we in de jaarrekening aan hoe we daarbij de middelen hebben ingezet. Het verslag is ingedeeld in twee delen met daarbij paragrafen met korte algemene informatie.

A Bestuursverslag

In 2023 hebben de vrijwilligers en het bestuur van de Stichting Toegankelijke informatie opnieuw een forse bijdrage geleverd aan het toegankelijk maken van school- en studieboeken voor kinderen en jongeren met een leesbeperking.

In dit bestuursverslag willen wij u, naast het bieden van algemene informatie over onze stichting, meenemen in de meest actuele ontwikkelingen van 2023. Het verslag is ingedeeld in paragrafen met korte algemene informatie. Voor meer informatie kunt u op een aantal plaatsen in het verslag ‘doorklikken’.

Inhoudsopgave

 • Over Stichting Toegankelijke Informatie
 • Bestuur van Stichting Toegankelijke Informatie
 • Personele zaken
 • Vrijwilligers
 • Belangrijkste aandachtspunten in 2023
 • Productie
 • Fondsenwerving
 • Financieel Jaarverslag 2023

 

Over Stichting Toegankelijke Informatie

Stichting Toegankelijke Informatie wil vanuit de overtuiging van de rechten van het kind en met de ambitie van een inclusieve samenleving werk maken van digitaal lesmateriaal voor kinderen met een leesbeperking. Daarmee voorkomen we kansenongelijkheid bij kinderen en jongeren en bevorderen we acceptatie en diversiteit in onderwijs en maatschappij. (bron: Mission Statement 2023)

Vanuit bovenvermelde missie heeft de Stichting Toegankelijke Informatie zich tot doel gesteld: Het bevorderen van de toegankelijkheid van informatie voor mensen met een leesbeperking, het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zoals onderzoek, ontwikkeling, voorlichting, advieswerk en productie, beheer en distributie van aangepaste leesvormen.

Meer lezen: www.stichtingti.nl

Stichting Toegankelijke Informatie kiest projecten die de grootst mogelijke impact hebben voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van specifieke doelgroepen. Draagvlak en samenwerking met betrokkenen staan daarbij centraal. 

Stichting Toegankelijke Informatie tracht het doel onder meer te bereiken door:

 • Stimuleren van educatieve uitgevers om optimale toegankelijkheid van schoolboeken en leermaterialen te bewerkstelligen.
 • In opdracht van (onderwijs)instellingen en uitgevers in lacunes voorzien door tegen een zo laag mogelijke kostprijs, boeken op hoogwaardige wijze digitaal geschikt te maken voor gebruik met geavanceerde dyslexiesoftware of applicaties voor andere leerstoornissen, ten behoeve van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een leesbeperking.

Bestuur van Stichting Toegankelijke Informatie

De Stichting is in 2011 opgericht. Het bestuur van de stichting bestaat in 2023 uit de volgende leden:

 • De heer Th. van Rijzewijk (voorzitter)
 • De heer K. van den Bogaard (secretaris)
 • De heer B. de Boer (penningmeester)
 • Mevrouw M. van Grafhorst (lid)
 • De heer A. van Wijlen (lid tot 23-10-2023)
 • Mevrouw G. van Straten (lid vanaf 23-10-2023)

Bestuursleden van Stichting Toegankelijke Informatie ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken. Ook de bedrijven, of instellingen waaraan bestuursleden direct of indirect zijn verbonden, ontvangen geen beloning, of vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.

Vergaderingen en bijeenkomsten

Het bestuur van de stichting heeft in 2023 vijfmaal vergaderd. Eén of meerdere bestuursleden hebben deelgenomen aan overleggen met partners (OCW, EDU-V ) of aan seminars of conferenties (NCOJ, Conferentie Dyslexie) 

ANBI

Stichting Toegankelijke Informatie wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status fiscaal nummer 8506 88 127).

 

Personele zaken

Stichting Toegankelijke Informatie heeft geen eigen personeel in dienst. Voor uitvoerende werkzaamheden (o.a. het aansturen van het productie- en distributieproces van digitale schoolboeken) is mevrouw H. Weststrate als zelfstandige zonder personeel als productiemanager verbonden aan de stichting.

Daarnaast is met Lexima een overeenkomst gesloten waarin zij is aangesteld als uitvoeringsorganisatie voor Stichting Toegankelijke Informatie voor o.a. het beheren van de website, de webshop en het voeren van de financiële administratie. 

In 2023 was mevrouw S. Ramakers adviseur van het bestuur.

 

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zou de Stichting Toegankelijke Informatie niet in staat zijn haar productie te realiseren en haar prijzen zo laag mogelijk te houden. In 2023 hebben negen vrijwilligers tegen een vrijwilligersvergoeding hardcopy schoolboeken omgezet naar digitale bestanden en deze geschikt gemaakt voor gebruik met voorleessoftware.

Voor de bewerking van de digitale schoolboeken wordt gebruik gemaakt van het softwareprogramma Abbey Finereader. Dankzij dit programma is het mogelijk de digitale bestanden geschikt te maken voor de meest gangbare voorleessoftware.

De uitwisseling van onbewerkte en bewerkte boeken tussen de vrijwilligers en de stichting verloopt volledig digitaal via een NAS-server.

 

Belangrijkste aandachtspunten in 2023

 • Mission Statement

In juni 2023 heeft het bestuur haar ‘Mission Statement’ vastgelegd. Hierin wordt beschreven vanuit welke visie zij invulling geeft aan haar werkzaamheden. Vanuit het uitgangspunt dat ‘Wie je ook bent, je er altijd bij hoort’, tracht de Stichting Toegankelijke Informatie een bijdrage te leveren aan zoveel mogelijke inclusiviteit van het onderwijs en in het bijzonder van leerlingen en studenten met een leesbeperking. (Benieuwd naar ons Mission Statement, klik hier)

 • Erkende entiteit

Al geruime tijd streeft de Stichting Toegankelijke Informatie ernaar om bij het ministerie van OCW het predicaat ‘erkende entiteit’ te verkrijgen, om daarmee de belangen van mensen met een leesbeperking nog meer te behartigen. Met het predicaat ‘erkende entiteit’ kan de stichting een bijdrage leveren aan landelijk beleid o.a. door deel te nemen aan ‘Rondetafelgesprekken’.

Door verschillende omstandigheden, waaronder de val van het kabinet, heeft het proces tot erkenning vertraging opgelopen. Eind 2023 werd bekend dat inmiddels alle juridische afwegingen zijn afgerond en de formalisatie van het predicaat ‘erkende entiteit’ wacht op ondertekening door de minister van OCW.

 • Bewustwording

Mensen met een (lees)beperking dienen volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving (VN-verdrag inzake Rechten van personen met een handicap). Vanaf 1 januari 2022 zijn nieuwe regels voor de digitale toegankelijkheid en daarmee het inkoopbeleid van scholen van kracht. De stichting probeert in haar contacten met schoolbesturen en de uitgevers hierover bewustwording te creëren.

In 2023 zijn wij daarom aangesloten bij de Stichting EDU-V.

‘Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling afspraken – een afsprakenstelsel – die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Zodat scholen met minder inspanning en risico gebruik maken van digitale toepassingen in het onderwijs. Dat helpt scholen om toekomstbestendig onderwijs te bieden en het beste uit leerlingen en studenten te halen.’ (Meer informatie over Edu-V)

 • Website

De ontwikkeling van een nieuwe, toegankelijker en meer gebruiksvriendelijke website was een belangrijke doelstelling voor 2023.

Aan het einde van 2023  is de nieuwe website in gebruik genomen. (www.stichtingti.nl)

Naast een eenvoudiger toegankelijkheid tot de bibliotheek en daarmee een vereenvoudiging van het bestelproces voor scholen, is het proces van bestelling tot uitlevering en facturatie nu geheel onder beheer van de stichting.

Productie

 • Met trots en met grote dank aan onze vrijwilligers kunnen wij melden dat in 2023 ‘de grens’ van 1000 bewerkte titels is bereikt.
 • In 2023 zijn 148 titels voor het Primair onderwijs en 14 titels voor het Voortgezet onderwijs volledig bewerkt.
 • De bibliotheek van de ‘Scanstraat VO’ is met 54 titels uitgebreid.

De Scanstraat VO is gericht op scholen voor voortgezet onderwijs. Gebleken is dat een groot deel van de methodes en werkboeken in het voortgezet onderwijs snel, soms jaarlijks, vervangen wordt. Het jaarlijks volledig bewerken van nieuwe uitgaven is kostentechnisch voor scholen niet haalbaar en organisatorisch voor de Stichting Toegankelijke Informatie niet realiseerbaar. Omdat de meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs beter in staat zijn met hun leesbeperking om te gaan dan leerlingen in het primair onderwijs, biedt de stichting daarom boeken aan waarop minder bewerkingen zijn toegepast, maar nog wel goed voorgelezen kunnen worden.

 • Er zijn 1100 boeken uitgeleverd aan scholen.
 • Het aantal debiteuren is met 32 toegenomen tot 793.
 • Van een abonnement maakten in 2023 23 scholen en schoolbesturen gebruik. Er was één opzegging.

Fondsenwerving

•     In het boekjaar 2023 zijn geen nieuwe subsidies ontvangen. Het saldo van de in 2019 ontvangen subsidie is ook in dit boekjaar gebruikt om de kostprijs voor boeken zo laag mogelijk te houden. Daarmee is de subsidie volledig voor het beoogde doel ingezet. Het bestuur beraadt zich of en hoe de kostprijs voor boeken vanaf 2024 laag kan blijven.

B Jaarrekening

B A L A N S31-12-202331-12-2022
In €In €
ACTIVA
1.0Vaste activa
1.1-Immateriële activa33
2.0Vlottende activa
2.1-Debiteuren6.79011.016
2.2-Terug te ontvangen belastingen (BTW)771
2.3-Liquide middelen13.18324.159
35.17849.225
PASSIVA
3.1-Kapitaal
3.2-Voorziening productiekosten
3.3-Eigen vermogen17.95331.765
4.0Langlopende schulden
5.0Kortlopende schulden
5.1-Crediteuren1301.661
5.2-Belastingen / kruisposten1.8931.752
19.97735.178

Toelichting bij de Balans

 • 1.1 Immateriële activa betreft in 2016 gemaakte kosten ontwikkeling website en webshop van € 6.173,55  
 • 2.2 Debiteuren: afrekening met Lexima 1.680,- is in 2024 geboekt. BTW kwartaal 4 was al gedaan. 
 • 3.2 Voorziening productiekosten: Er worden geen voorzieningen meer gemaakt, maar op de actuele productie of aankoop credits afgerekend.

S T A A T B A T E N E N L A S T E N31-12-202331-12-2022
In €In €
1.0BATEN
1.1-Opbrengst toegankelijke schoolboeken contractbasis2.345
1.2-Opbrengst toegankelijke schoolboeken en toetsen direct21.97728.601
1.3-Opbrengst onderhanden werk
1.4-Vrijval voorziening productie 2017-2019
1.5-Giften
TOTAAL BATEN21.97730.946
2.0LASTEN
2.1Kostprijs collectie toegankelijke schoolboeken28.39730.913
2.2Kosten website en database (afschrijving)
2.3Administratiekosten1.265
2.4ICT en kantoorkosten4711.035
2.5Inhuur personeel5.7204.650
2.6Kosten bank/giro/verzekeringen475486
2.7Communicatie- en verkoopkosten
2.8Reiskosten
2.9Kosten bedrijfsvoering7251.643
TOTAAL LASTEN35.78844.992
3.0R E S U L T A A T-/- 13.811-/- 14.046

Toelichting bij Staat van baten en lasten

 • 1.1 Betreft 1 levering van 48 boeken aanm SWV Hoeksche Waard
 • 1.2 Betreft leveringen o.b.v. directe bestellingen
 • 1.4 geen voorzieningen meer
 • 1.5 nvt
 • 2.1 Productiekosten: ingekochte uren en materialen
 • 2.3 Administratiekosten factuur Lexima is geboekt in 2024, 1.391,50 BTW aangifte was reeds gedaan eind 2023
 • 2.5 Betreft vergoedingen aan vrijwilligers
 • 3.0 Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.
 • Boeken 2023: Beëindigde raamovereenkomsten. De niet verbruikte tegoeden zijn in overleg met de projectleiders afgeboekt.